Sustav kvalitete u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju

Služba za mikrobiologiju i parazitologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost za odabrana ispitivanja iz područja virologije, parazitologije i bakteriologije. Služba je dobila Potvrdu o akreditaciji 9. prosinca 2009. godine te svake godine redovitim nadzorima širi  područje akreditacije na sve veći broj pretraga, a postupcima akreditacije u 2014. i 2019. godini kontinuirano je produljila akreditacijski period do 2024. godine.

Ispitivanja iz akreditiranih područja provedena u našem akreditiranom laboratoriju i nalazi izdani na osnovu tih ispitivanja, međunarodno su priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto područje ispitivanja.

Cilj sustava kvalitete je pružiti što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. To se postiže uspostavom, održavanjem i trajnim poboljšavanjem sustava kvalitete, što podrazumijeva kontinuirano praćenje svih faza rada; zaprimanjem, analizom i uvažavanjem svih povratnih informacija dobivenih od korisnika usluga uključujući primjedbe i preporuke; postupcima unutarnje i vanjske kontrole kojima se nadziru sve sastavnice ispitnih postupaka, a koje mogu utjecati na kvalitetu dobivenih rezultata ispitivanja.

Svo osoblje koje radi u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju upoznato je sa dokumentacijom o kvaliteti, ima odgovarajuću stručnost i dobro je uvježbano da provodi sve postupke u skladu sa zahtjevima Norme i propisanim postupcima. Stručnost, osposobljenost i profesionalnost osoblja omogućava da se u Službi provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja. Postupci ispitivanja kao i pristup uslugama provodi se bez pristranosti i razlika.

Potvrda o akreditaciji

Fleksibilno područje akreditacije