NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR          

Ljudevita Posavskog 7A, 23 000 Zadar                                                     

Zadar, 08. 06. 2022. god.                                              

Broj: 01-1204/22                                                                                                                                                                                                                                                                           

Temeljem Odluka Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar: oznake broj: 02-1176/22, 02-1177/22, 02-1178/22, 02-1179/22 i 02-1180/22 od dana 07. 06. 2022. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, objavljuje

NATJEČAJ

  1. za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnika s roditeljskog dopusta na radnom mjestu I. vrste:

zdravstveni djelatnik u zdravstvenom zavodu -

magistar sanitarnog inženjerstva …………………...............................................................1 izvršitelj(ica)

  1. za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta na radnom mjestu II. vrste:

zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu -

prvostupnik sanitarnog inženjerstva …………………..........................................................1 izvršitelj(ica)

  1. za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta na radnom mjestu III. vrste:

zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu -

sanitarni tehničar ………………….......................................................................................1 izvršitelj(ica)

  1. za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja na radnom mjestu III. vrste:

zdravstveni djelatnik u javnom zdravstvu -

Medicinsko - laboratorijski tehničar .....................................................................................1 izvršitelj(ica)

  1. za zapošljavanje na rad s polovicom punog radnog vremena na određeno vrijeme do povratka svih odsutnih radnica na rad na radnom mjestu IV. vrste:

poslovni pranja i čišćenja …….............................................................................................1 izvršitelj(ica)

u Zavodu za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

Ad. 1.   - magistar sanitarnog inženjerstva,

            - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

            - položen stručni ispit

              i članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,

            - vozački ispit B kategorije.

Ad. 2.   - prvostupnik sanitarnog inženjerstva,

            - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

            - položen stručni ispit

              i članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,

            - vozački ispit B kategorije.

Ad. 3.    - sanitarni tehničar,

            - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

            - položen stručni ispit

              i članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika,

            - vozački ispit B kategorije.

Ad. 4.   - medicinsko - laboratorijski tehničar,

            - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

            - položen stručni ispit

              i članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika.

Ad. 5.   - poslovi pranja i čišćenja

            - završena osnovna škola.

Kandidati Ad. 1. - Ad. 3. uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

            - rodni list,

            - presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

            - odobrenje za samostalan rad - Hrvatska komora zdravstvenih radnika,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

              (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 (ne starije od  šest mjeseci),

- presliku vozačke dozvole.

Kandidati Ad. 4. uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

            - rodni list,

            - presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje,

            - odobrenje za samostalan rad - Hrvatska komora zdravstvenih radnika,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

              (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 (ne starije od  šest mjeseci).

Kandidati Ad. 5. uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Nar. nov.“ br. 82/08, 138/12 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Ljudevita Posavskog 7A, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme  na radnom mjestu: _________________________  (navesti radno mjesto za koje se podnosi prijava)“.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 18. 06. 2022. god.

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.
  • Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Nar. nov.“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stanici Ministarstva branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Zavod za javno zdravstvo Zadar dostavljene podatke osoba prijavljenih na natječaj obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac je ovlašten izabranog kandidata uputiti na liječnički pregled u Medicinu rada radi utvrđivanja odgovarajuće zdravstvene sposobnosti za rad na ovom radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

U slučaju utvrđenja zdravstvene nesposobnosti izabranog kandidata poslodavac će poništiti Odluku o izboru te odabrati prvog slijedećeg najbolje ocijenjenog kandidata u ovom postupku.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.                                                                                                                 

Ravnatelj:

Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.     

  Tekst natječaja