Djelatnost Zavoda

Zavod za javno zdravstvo Zadar sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti obavlja slijedeće poslove na po­dručju jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zadarske županije:

–  provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim ško­lama te fakultetima na svom području

–  prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje

–  prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinice područne (regionalne) samouprave za potrebe hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

–  na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području

–  kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija

–  provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite

–  analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za spreča­vanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti

–  surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i lije­čenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika

–  nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

–  obavlja mikrobiološku djelatnost (koja uključuje ispitivanja iz područja: bakteriologije, virologije, miko­logije i parazitologije) od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

–  prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i pred­meta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave (pri čemu obavlja speci­jalizirane djelatnosti za obavljanje tehničkog ispitivanja i analize namirnica i predmeta opće uporabe; ispituje kakvoću ulja od ploda i komine maslina; ispituje kakvoću meda i drugih pčelinjih proizvoda) 

- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,

- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinice područne (regionalne) samouprave (pri čemu obavlja tehničko ispitivanje i analize sastava i kakvoće: otpadnih voda, površinskih voda, podzemnih voda, mora, voda za rekreaciju i fizikalnu terapiju, zraka, otpada i sedimenta; obavlja tehničko ispitivanje i analize mikrobioloških pokazatelja: otpadnih voda, površinskih voda, podzemnih voda, mora, otpada i sedimenta, te bioloških pokazatelja površinskih voda, podzemnih voda i mora; ispituje i ocjenjuje ekotoksikološka svojstva otpadnih voda i kemijskih tvari koji dospijevaju u vode i more; provodi poslove mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave; obavlja poslove izrade studija, stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša; obavlja stručne poslove praćenja stanja okoliša (monitoring); obavlja stručne poslove ispitivanja kakvoće zraka i emisija u zrak),

- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući bolesti ovisnosti,

- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave,

- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka,

- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima.